Arbo veiligheid

RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie

De Arbo-wet stelt als eis aan bedrijven, organisaties en instellingen, te zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn voor hun werknemers door middel van het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). Het doel hiervan is om ongewenste risico’s als gevolg van het werk, zoveel mogelijk te elimineren dan wel te beheersen, waardoor ongevallen en ziekteverzuim beperkt worden. Werkgevers zijn verplicht om daartoe een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. Op basis van deze RI&E wordt een Plan van Aanpak opgesteld.

Door een gestructureerde methode worden alle risico’s op een vakkundige manier in kaart gebracht. Dit proces van het in kaart brengen van risico’s, geschiedt uiteraard volgens de op dat moment geldende, vigerende normen en wetgevingen.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een gedegen Plan van Aanpak door Bos BVA in samenwerking met opdrachtgevers.
Een RI&E is een systematische inventarisatie en weging van de voorkomende aanwezige risico’s binnen een bedrijf. Door deze risico’s in kaart te brengen en te analyseren, kan er worden aangegeven welke maatregelen noodzakelijk zijn. Dezen worden verwerkt in het Plan van Aanpak dat samen met het bedrijf door Bos BVA wordt opgesteld.

Waarom een RI&E ?

Redenen om een RI&E binnen een organisatie op te zetten zijn er legio. De belangrijkste is dat dit in het kader van de Arbo-wet, een wettelijke verplichting is voor elk bedrijf. Tevens biedt de RI&E uitkomst bij het verbeteren van bestaande werkplekken, het verminderen van het aantal (bijna) ongevallen, het verminderen van het ziekteverzuim en bij het realiseren van structurele aandacht voor arbeidsomstandigheden.

Resumerend geldt, dat als de betreffende, verantwoordelijke personen binnen een organisatie continu verbeteringen willen zien, zij met een RI&E een uitstekend instrument in handen hebben om dit gestructureerd en beheerst te bereiken.

Wanneer een RI&E ?

De RI&E dient te worden uitgevoerd voor alle voorkomende werksituaties.

Actualisering en Onderhoud

Een goedgekeurde RI&E is in de meeste gevallen drie jaar geldig. Een RI&E is echter een momentopname. Een verbouwing, plaatsing van nieuwe machines, taakverandering van medewerkers of nieuwe veiligheidsnormen, kunnen aanleiding zijn de RI&E te herzien. De aanpassingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd en apart te worden beoordeeld door de Arbo-dienst.

Uitvoering

Voor een grondige inventarisatie van de voorkomende werksituaties, is een representatief beeld van de organisatie noodzakelijk. Van belang daarbij is: een gesprek met voor de Arbo/HSEQ* verantwoordelijke personen, en een rondgang door of langs: kantoren, terreinen, werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken.

* HSEQ staat voor: Quality, Health, Safety en Environment, oftewel: kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu

De bevindingen worden neergelegd in een schriftelijke rapportage die inzicht geeft in de risico’s voor: veiligheid, gezondheid en welzijn, alsmede een prioriteitstelling aangeeft ten aanzien van de ernst van de geconstateerde risico’s. Doel van de rapportage is goede handvatten te bieden aan werkgever en werknemer om de arbeidsomstandigheden binnen de betreffende organisatie in een continuerend proces te verbeteren.

Toetsing

De RI&E en het Plan van Aanpak (PvA) worden volgens de wettelijke verplichtingen getoetst en beoordeeld door een gecertificeerd kerndeskundige. Na goedkeuring ervan, ontvangt de bedrijfsverantwoordelijke persoon de RI&E in definitieve vorm. Daarmee heeft de betrokken persoon een werkdocument met officiële status in handen.

De inventarisatie wordt volgens het wettelijk verplichte Arbo informatieblad, (AI 1) uitgevoerd door een gediplomeerd Veiligheidskundige.

 

Bel mij terug

Contact

Adres: van Hamelstraat 70
3762 JE, Soest
Kantoor: +31 (035) 544 7288
Mobiel: +31 (0)6 5796 6289
Email: info@bosbva.nl